Statuts

2460    Kasterlee
STATUTEN *** 
Publicatie :   1999-09-16     N. 012920
Nummer van de vereniging : 1292099   Nr BTW of ondernemingsnr.:   466804283

 


 

 

Tussen de ondergetekenden :
1. De heer RATIAU, Michel Albert Jean-Marie, verpleger, wonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 35;
2. Mevr. ZERBO, Mamina Marie-Thérèse, taalkundige, wonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 35;
3. De heer ROGER Valérv Laurent Léonard, boekhouder, wonende te 6567 Merbes-le-Château, rue de la Rochelle 8;
4. Mevrouw HAEGEMAN, Danielle Marie Ghislaine, directiesecretaresse, wonende te 6567 Merbes-le-Château, rue de la Rochelle 8;
5. De heer ROGER, Guibert Jean Richard, student, wonende te 6567 Merbes-le-Château, rue de la Rochelle 8;
6. Mevr. ROGER, Daphné Louise Antoinette, studente, wonende te 6567 Merbes-le-Ch\Steau, rue de la Rochelle 8;

 

allen van Belgische nationaliteit uitgezonderd mevrouw ZERBO, voornoemd sub 2, die van Burkinese nationaliteit is.
Is het volgende overeengekomen met betrekking tot de statuten van een vereniging zonder winstoogmerk, die zij onder hen verklaren op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.
TITEL I. -- Benaming, zetel, doel, duur
Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam : "NOORD-ZUID".
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die van de vereniging uitgaan moeten voornoemde maatschappelijke naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de goed leesbare en voluit in letters geschreven woorden : 'Vereniging zonder winstoogmerk".
In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de vertaling : "NORD-SUD".
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 35.
Bij eenvoudige beslissing van de Raad van Beheer kan het adres van de zetel binnen de grenzen van het gerechtelijk arrondissement worden gewijzigd.
Iedere verandering van zetel moet binnen de maand worden bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Ze kan te allen tijde worden ontbonden, volgens de modaliteiten in de statuten voorzien.
Art. 4. De vereniging heeft tot doel :
organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die programma's en projecten steunt in West-Afrika, goederen inzamelt en verzendt en andere organisaties bijstaat voor het transport van humanitaire goederen naar Benin, Mali, Burkina Faso en Ivoorkust.
Organisatie van tentoonstellingen.
Organisatie van bijeenkomsten.
Om het doel omschreven in het eerste lid te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen en handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben en/of dit maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
De vereniging zal ook bevoegd zijn haar medewerking te verlenen aan andere verenigingen met een gelijkaardig doel, eventueel tegen terugbetaling van de gemaakte kosten.
Bovenstaande opsomming is enkel beschrijvend en geenszins beperkend.
TITEL II. -- Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen
Art. 5. a) De vereniging bestaat uit werkende leden.
Met werkende leden wordt bedoeld de leden van de algemene vergadering omschreven in de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig.
Het aantal werkende leden is onbeperkt, doch het mag niet minder bedragen dan drie. De ondergetekende oprichters zijn de eerste werkende leden.
Tot de vereniging kan als werkend lid toetreden, al wie wordt aanvaard bij meerderheidsbesluit van de algemene vergadering.
Het kandidaat-lid dient zijn schriftelijk verzoek om aanvaarding te richten tot de raad van beheer en schriftelijk zijn instemming met het doel en de statuten van de vereniging te betuigen. Het aanvaarden van de statuten sluit aanvaarding van de reglementen van inwendige orde in.
b) De raad van beheer kan op door haar te bepalen voorwaarden andere personen als steunende leden tot de vereniging toelaten.
Het aantal steunende leden is onbeperkt.
Deze personen bezitten niet de rechten van de werkende leden. De rechten en verplichtingen van deze steunende leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.
Tot de vereniging kan als steunend lid toetreden al wie wordt aanvaard bij meerderheidsbesluit van de raad van, beheer.
Het kandidaat-lid dient zijn schriftelijk verzoek om aanvaarding te richten tot de raad van beheer.
c) met de term lid in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de werkende leden.
De wettelijke bepalingen zijn alleen op de werkende leden toepasselijk.
Art. 6. Door de leden is geen bijdrage verschuldigd.
Art. 7. Einde lidmaatschap.
a) Elk lid kan te allen tijde, mits hij er een maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging treden.
Het ontslag dient bij aangetekend schrijven aan de raad van beheer ter kennis te worden gebracht.
b) Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten met twee/derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Opgave van reden is niet vereist.
De uitsluiting heeft uitwerking zodra ze bij aangetekend schrijven aan het uitgesloten lid ter kennis werd gebracht.
c) Aan de raad van beheer wordt het recht verleend om een lid voorlopig te schorsen, bij unanimiteit van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering waarvan hiervoor sprake onder punt b).
d) Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde ingeval het lid overlijdt, failliet of onbekwaam wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld.
Art. 8. Een uittredend of uitgesloten lid, een gefailleerd, onbekwaam verklaard of onder voorlopig bewind gesteld lid, evenmin als de rechthebbenden van een overleden lid, hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van eventuele bijdragen, aanbrengsten of van andere prestaties vorderen.
Art. 9. Ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging gevestigd is moet binnen de maand na de bekendmaking van de statuten een lijst worden neergelegd waarop de naam, voornamen, de woonplaats en de nationaliteit van al de leden van de vereniging naar alfabetische orde zijn vermeld. Elk jaar wordt zij aangevuld door de vermelding naar alfabetische orde, van de wijzigingen voorgekomen onder de leden. Eenieder kan van deze lijst(en) kosteloos inzage nemen.
TITEL III. -- Beheer, directie.
Art. 10. De vereniging wordt beheerd door een raad van minstens drie beheerders, allen werkende leden van de vereniging.
Zij worden benoemd en hun mandaat kan worden herroepen door de algemene vergadering. De kandidaturen voor de raad van beheer moeten op de zetel van de vereniging toekomen minstens tien dagen voor de algemene vergadering.
Hun mandaat duurt drie jaar. Het eindigt bovendien door overlijden, ontslag, afzetting en door verlies van het lidmaatschap. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.
Benoeming, ontslag en afzetting zomede elk hernieuwen en ophouden van het mandaat van een beheerder wordt binnen een maand in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad openbaar gemaakt.
De beheerders kunnen niet worden bezoldigd.
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester, en eventueel een ondervoorzitter.
Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter, indien er een werd benoemd en aanwezig is, of door de oudst aanwezige beheerder.
Art. 11. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en is bevoegd om alle handelingen van beheer (artikel 1988 B.W.) te verrichten, daarin begrepen organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van het personeel, en het uitvaardigen van huishoudelijke reglementen.
De raad is bovendien bevoegd om alle daden van beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, en onder meer het sluiten van alle aankopen, verkopen en ruilingen van roerende en onroerende goederen, van huur- en verhuurovereenkomsten, van welke duur ook, en van alle andere overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen, dadingen, compromissen en arbitragebedingen; het aanvaarden en verwerpen van toelagen, schenkingen en legaten, het beleggen van gelden, aangaan van leningen, verlenen van hypotheken, en het verlenen van alle zakelijke waarborgen; voorts afstand van alle rechten en rechtsvorderingen, opheffing en machtiging tot doorhaling met of zonder kwitantie, van alle inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en verzet.
De raad kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan een afgevaardigd-beheerder, tevens werkend lid, zoals hierna bepaald in artikel dertien.
Art. 12. Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de in hun beheer bedreven misgrepen.
Art. 13. De raad van beheer kan onder zijn leden een afgevaardigd beheerder aanduiden die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging eveneens alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoerinstanties, post, bank, spaarkas en dergelijke meer. Hij sluit tevens de contracten af met de openbare instellingen zoals water-, gas- en elektriciteitsbedrijf.
Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekening van twee beheerders waaronder de voorzitter.
Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte en bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
Beheerders die namens de raad optreden moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enige beraadslaging of machtiging.
Is echter de machtiging van de algemene vergadering tot het verrichten van de voorgenomen handeling vereist, dan zal hiervan blijk dienen te worden gegeven.
Art. 14. De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee beheerders.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, indien er een werd benoemd, of door de oudst aanwezige beheerder.
Art. 15. De raad van beheer bepaalt zelf zijn huishoudelijk reglement waarin onder meer zal worden opgenomen :
de wijze van beraadslagen;
de voorwaarden waaraan de verschillende categoriën van leden zullen dienen te voldoen, alsmede hun respectievelijke rechten en verplichtingen in de schoot van de vereniging.
Art. 16. De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de vergadering.
Art. 17. De rechtsgedingen waarin de vereniging optreedt als eiser of als verweerder worden gevoerd door de raad van beheer, op vervolging van de voorzitter of van de afgevaardigd beheerder.
TITEL IV. -- Algemene vergadering der leden.
Art. 18. De algemene vergadering is de souvereine macht van de vereniging en samengesteld uit alle werkende leden die aan de statutaire verplichtingen voldaan hebben.
Ze heeft inzonderheid tot opdracht :
de beheerders te benoemen of te ontslaan alsook hun aantal te bepalen;
jaarlijks de rekeningen en begrotingen goed te keuren of te verwerpen; door de goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering wordt aan de beheerders ontheffing verleend van hun verantwoordelijkheid;
de statuten te wijzigen mits naleving van de bestaande wetgeving;
de vereniging te ontbinden of te fusioneren.
de aanvaarding en de uitsluiting van de leden;
de machten en bevoegdheden uit te oefenen die haar uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn toegekend.
Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van beheer.
Art. 19. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, behoudens hetgeen hierna volgt.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.
Art. 20. In geval van statutenwijziging, ontbinding of fusie van de vereniging, kunnen de beslissingen slechts worden genomen bij een meerderheid van vier vijfde van de stemmen inzover op de vergadering de twee derde van de leden aanwezig zijn. De leden die zich bij de stemming onthouden worden beschouwd als zijnde afwezig.
Indien de twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering kan een tweede vergadering worden samengeroepen die geldig kan beslissen bij een meerderheid van twee derde van de stemmen welke ook het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is.
Overeenkomstig artikel acht en artikel twintig van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig, zal deze laatste beslissing door de burgerlijke rechtbank dienen bekrachtigd te worden.
Art. 21. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van beheer telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks eist.
Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen in de loop van de maand april voor het goedkeuren van de rekeningen en begroting en van het beleid van de beheerders.
De beheerders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als tenminste één/vijfde van de werkende leden daarom verzoeken, en wel binnen een maand na het indienen van zulk verzoek bij de raad. Al de werkende leden moeten worden opgeroepen ten minste vijf dagen voor de vergadering. Dit geschiedt mondeling met afgifte van de agenda, of bij gewone brief die de agenda vermeldt.
De vergaderingen hebben plaats in de zetel of op de plaats die in de roeping is vermeld.
Art. 22. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, indien er een werd benoemd, of door de oudst aanwezige beheerder.
De voorzitter duidt zijn secretaris aan en twee stemopnemers. Al de leden vennoten beschikken in de vergadering over één stem.
Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid voorzien van een schriftelijke volmacht, waarvan de vorm door de oproepingsbrief wordt voorgeschreven. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan niet geldig worden gestemd, tenzij mits toestemming van de raad van beheer.
Art. 23. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processen-verbaal die ondertekend worden door de voorzitter en een beheerder.
Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er zonder verplaatsing inzage kunnen van nemen.
Alle leden of derden die van een belang doen blijken kunnen uittreksels vragen ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
TITEL V. -- Begroting, rekeningen.
Art. 24. Het boekjaar van de vereniging loopt van een januari tot eenendertig december.
Met het einde van elk boekjaar worden door de raad van beheer de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en de begroting van het volgend jaar opgemaakt. Beiden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de daaropvolgende gewone algemene vergadering.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit :
a) de eventuele bijdragen van de steunende leden;
b) bijdragen bestemd tot het dekken van de administratiekosten;
c) eventueel subsidies en vrijgevigheden, legaten, of inkomsten van alle aard die door haar zouden zijn verworven.
Art. 25. Het batig saldo (overschot van de inkomsten op de uitgaven) wordt overgedragen aan het reservefonds.
Het moet de vereniging in staat stellen zich te dekken tegen de risico's die ze loopt ingevolge de vervulling van de opdrachten die haar zijn toevertrouwd en tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Het kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.
TITEL VI. -- Fusie, ontbinding, vereffening
Art. 26. Ingevolge een beslissing van de algemene vergadering kan de vereniging fusioneren met andere soortgelijke verenigingen. Afdelingen kunnen worden opgericht bij beslissing van de raad van beheer, die de modaliteiten van organisatie en werking zal bepalen in overeenstemming met artikel vier.
Art. 27. De algemene vergadering spreekt de- ontbinding van de vereniging uit op de wijze aangeduid in artikel twintig. Ze bepaalt tevens de modaliteiten van de vereffening, duidt één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheid en gebeurlijk hun vergoeding.
Art. 28. In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, zal na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, de aanwending van het netto overblijvend maatschappelijk aktief worden bepaald door de algemene vergadering, die daartoe door de vereffenaars zal worden bijeengeroepen.
Art. 29. Voor alles wat niet werd voorzien in onderhavige statuten, wordt verwezen naar de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.
Overgangsbepaling
Alle voornoemde oprichters zijn bijeengekomen en hebben beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen als bestuurders :
1. De heer RATIAU, Michel;
2. Mevr. ZERBO, Mamina;
3. De heer ROGER, Valéry;
4. Mevr. HAEGEMAN, Danielle, allen voornoemd, die aanvaarden.
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen en werd aangeduid en aangesteld tot :
Voorzitter afgevaardigd beheerder : de heer RATIAU, voornoemd.
Ondervoorzitter : Mevr. HAEGEMAN, voornoemd.
Secretaris : Mevr. ZERBO, voornoemd.
Penningmeester : de heer ROGER, Valéry, voornoemd.
Kasterlee (Lichtaart), 17 april 1999.
(Volgen de handtekeningen.)
Geregistreerd acht bladen, geen verzending, te Herentals. (Registratie I), op 20 april 1999. Boek 6/7 blad 69 vak 22. Ontvangen duizend frank (F 1000). (Get.) e.a. J. Aerts, eerstaanwezend inspecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Sud 2460 Kasterlee

 

Les STATUTS ***

 

 Publication : 1999-09-16 N. 012920

 

Numéro de l'association : 1292099 N

 

TVA ou N° d’entreprise  : 466804283

 

 Entre les soussignés :

 

1. Monsieur RATIAU, Michel Albert Jean-Marie, infirmier, habitants à 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 35 ;

 

2. Mme ZERBO, Mamina Marie-Thérèse, linguistique, habitants à 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 35 ;

 

3. Le monsieur ROGER Valéry Laurent Léonard, comptable, habitants à 6567 Merbes-le-Château, rue la la rochelle 8 ;

 

 4. Mme HAEGEMAN, Danielle Marie Ghislaine, secretaire de direction, habitants à 6567 Merbes-le-Château, rue de la rochelle 8 ;

 

5. Monsieur ROGER, Guibert Jean Richard, l'étudiant, habitants à 6567 Merbes-le-Château, rue le tiroir la rochelle 8 ;

 

6. Le Mme ROGER, Daphné Louise Antoinette, l'étudiante, habitants à 6567 Merbes-le-Château, rue  la rochelle 8 ;

 

Tous de la nationalité belge excepté Mme ZERBO, précité sous 2 qui est du nationalité Burkinabé.

 

 

 

Le suivant a correspondu le but lucratif qui ils expliquent en dessous d'eux créer, conformément à la loi du 27 juin 1921 en ce qui concerne les statuts d'une association sans but lucratif

 

 Le TITRE I. -- La dénomination, le siège, le but, la durée

 

 

 

Article 1. L'association sans but lucratif a comme nom : "  NOORD-ZUID"  Tous actes, les factures, les annonces, les publications et d'autres pièces qui partent de l'association doivent mentionner le nom social précité, précédé immédiatement ou suivi écrits par le bien lisible et intégralement dans les lettres les mots : ' ; L'association sans but lucratif ;. Dans ses relations avec les tiers, elle peut aussi faire usage de la traduction : " ; NORD-SUD" ;. « NORTH-SOUTH »

 

 

 

Art. 2. Le siège social de l'association est établi à 2460 Kasterlee (Lichtaart), Mezenstraat 35. Lors de la décision simple du conseil d'administration, l'adresse du siège peut être modifiée dans les limites de l'arrondissement judiciaire. Chaque changement de siège doit être annoncé au sein du mois dans l'annexe du moniteur belge.

 

 

 

Art. 3. L'association est créée pour la durée indéterminée. Elle peut être dissoute à chaque instant, selon les modalités dans les statuts prévoir.

 

 

 

Art. 4. L'association a pour but : l'organisation pour la coopération en matière de développement qui programma' ; s et soutient les projets dans l'Afrique occidentale, les marchandises ramassent et envoient et assiste d'autres organisations pour le transport des marchandises humanitaires vers le Bénin, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'organisation des expositions. L'organisation des réunions. Pour ont défini le but dans le premier alinéa atteindre peut l'association toutes initiatives prendre et les actes affirment cette directs ou avec eu pu promouvoir le but social de rendre indirectement et/ou ce but social. L'association accordé aussi compétent sa son coopération à d'autres associations avec un but similaire, éventuellement contre le remboursement des frais encourus. L'énumération évoquée ci-dessus n'est pas uniquement descriptif et nullement restrictive. LE TITRE II. -- Les membres, l'adoption, le licenciement, les obligations

 

 

 

Art. 5. a) l'association consiste en membres actifs. Avec les membres actifs, il est voulu dire les membres de l'Assemblée générale ont défini dans la loi du vingt-sept juins dix-neuf cent dix-neuf vingt et un. Le nombre membres actifs est sans bornes, mais il ne peut pas s'élever à moins que trois. Les fondateurs soussignés sont les premiers alinéas actifs. À l'association, peut m'affilier en tant que membre actif, déjà à qui est accepté à la décision de majorité de l'Assemblée générale. Le membre de candidat sert sa demande par écrit pour adresser l'acceptation au conseil de l'administration et de son assentiment par écrit avec le but et les statuts de l'association de témoigner. L'acceptation des statuts enferme l'acceptation des règlements de l'ordre interne. b) Le conseil d'administration peut en déterminant de ses conditions d'autres personnes en tant que membres soutenants à l'association admettre. Le nombre membres soutenants est sans bornes. Ces personnes ne possèdent pas les droits des membres actifs. Les droits et les obligations de ces membres soutenants enregistrer dans un règlement domestique. À l'association, peut m'affilier en tant que membre soutenant déjà à qui est accepté à la décision de majorité du conseil de, l'administration. Le membre de candidat sert sa demande par écrit omaanvaarding d'adresser au conseil d'administration. c) avec le terme membre dans ces statuts, il est référé expressément aux membres actifs. Les dispositions légales sont uniquement sur les membres actifs appropriée.

 

 

 

Art. 6. Par les membres, aucune contribution n'est due. Art. 7. La fin adhésion. a) Chaque membre peut à chaque instant, à condition qu'il donne d'avance la connaissance d'un mois, de l'association marcher. Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée au conseil d'administration. b) Jusqu'à l'exclusion d'un membre, on peut décider uniquement par l'Assemblée générale avec deux/troisièmes majorités de la personne présente et des voix représentées. L'indication de raison n'a pas été exigée. L'exclusion a l'effet dès qu'elle a été notifiée par lettre recommandée au membre impossible. c) Au conseil d'administration, le droit est accordé pour suspendre provisoirement un membre, lors de l'unanimité de la personne présente et des voix représentées, dans l'attente de la décision de l'Assemblée générale dont question en dessous du point b). d) L'adhésion prend de plein droit une fin au cas où le membre décède, il est expliqué en faillite ou incapable ou en dessous du gouvernement provisoire, il est affirmé.

 

 

 

Art. 8. Ou un membre exclu démissionnant, en faillite, incapable expliqué si en dessous du gouvernement provisoire membre attaché, tout aussi peu que les ayants droit d'un membre défunt, n'ont pu progresser nullement sur la capacité de l'association et jamais la restitution des contributions éventuelles, aanbrengsten ou d'autres prestations.

 

 

 

Art. 9. Pour la greffe du tribunal civil de l'endroit, où l'association est établie doit au sein du mois après la notification des statuts parle d'une voix traînante il est posé sur lesquels le nom, s'est proposés, le domicile et la nationalité déjà des membres de l'association a été mentionnée vers l'ordre alphabétique. Chaque année elle est complétée par la mention vers l'ordre alphabétique, des modifications prévenues parmi les membres. Chacun peut prendre gratuitement la compulsation de cette liste (et). LE TITRE III. -- L'administration, la direction.

 

 

 

Art. 10. L'association est gérée par un conseil d'au moins trois administrateurs, d'eux les membres actifs de l'association. Ils sont nommés et leur mandat peut être révoqué par l'Assemblée générale. Les candidatures pour le conseil d'administration doivent parvenir sur le siège de l'association au moins dix jours pour l'Assemblée générale. Leur mandat dure trois ans. Il finit en outre par le décès, le licenciement, la révocation et par la perte de l'adhésion. Ils sont immédiatement rééligibles. La nomination, le licenciement et la révocation zomede renouvellent chacun et cesser le mandat d'un administrateur est devenu au sein d'un mois dans les annexes le moniteur belge public. Les administrateurs ne peuvent pas être rémunérés. Le conseil choisit un président, un secrétaire, et un trésorier, et éventuellement un vice-président parmi ses membres. En l'absence du président, ses fonctions sont perçues par le vice-président, si il a été nommé et présente est, ou par l'administrateur présent aîné.

 

 

 

Art. 11. Le conseil d'administration mène les affaires de l'association et est compétent à effectuer toutes manipulations d'administration (article 1988 B.W.), ont compris l'organisation, la nomination, le licenciement et la rémunération du personnel, et décréter les règlements domestiques. Le conseil est en outre compétent à faire tous gestes de disposition qui n'a pas été réservée explicite à l'Assemblée générale, et entre autres la fermeture de tous achats, des ventes et de ruilingen et des locations, des biens immeubles mobiliers et les accords de location, de de n'importe quelle durée, et de tous autres accords, les accords même à l'amiable, dadingen, les compromis et arbitragebedingen ; l'acceptation et rejeter les allocations, les donations et les legs, placer l'argent, engager les emprunts, l'attribution des hypothèques, et l'attribution de toutes garanties d'affaires ; la distance de tous droits et du progrès de droite, du soulèvement et de l'habilitation jusqu'à la rature avec ou sans la quittance, déplacée par ailleurs de toutes inscriptions, des transferts, de la saisie et. Le conseil peut sa compétence sur sa responsabilité pour certains actes et, afgevaardigd-beheerder, transfère les tâches à un membre également actif, comme ci-après certain à l'article treize.

 

 

 

Art. 12. Aucun engagement personnel n'est pris par les administrateurs concernant les contrats de l'association. Leur responsabilité a été limitée à la réalisation de la leur donné mission et jusqu'dans leur administration au lit ont manqué.

 

 

 

Art. 13. Le conseil d'administration peut indiquer un administrateur délégatif qui est chargé du Bureau du Conseil autonome parmi ses membres. Ceux-ci soignent les affaires courantes et la correspondance quotidienne et dessinent au nom de l'association également toutes quittances et les récépissés vis-à-vis des instances de transport, postent, banque, spaarkas etc. plus. Il conclut également les contrats avec les institutions publiques comme les gaz, les eaux et la société d'électricité. Pour les actes juridiques, qui à l'extérieur du Bureau du Conseil autonome et les missions particulières tombent, l'association a été reliée seulement par la signature de deux administrateurs sous lesquels le président. La même manière de représentation vaut pour l'intervention dans droite et lors de chaque acte judiciaire et extrajudiciaire. Les administrateurs qui interviennent au nom du conseil ne doivent pas donner de preuve d'unique délibération ou de l'habilitation vis-à-vis des tiers. Être toutefois l'habilitation de l'Assemblée générale jusqu'effectuer la manipulation proposée exige, alors la preuve devra être donnée.

 

 

 

Art. 14. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs. Les réunions sont présidées par le président et lors de son absence par le vice-président, si il a été nommé, ou par l'administrateur présent aîné.

 

 

 

Art. 15. Le conseil de l'administration détermine elle-même son règlement domestique dans lequel sera repris entre autres : la manière de délibérer ; les conditions auxquelles le categoriën différent des membres devra satisfaire, ainsi que leurs droits respectifs et les obligations dans le giron de l'association.

 

 

 

Art. 16. Le procès-verbal dans pour cela destiné un registre et signé par le président ou le secrétaire de la réunion est tenu. Art. 17. Les causes de droite dans lesquelles l'association intervient en tant que demandeur ou comme verweerder sont apportées par le conseil d'administration, sur la poursuite du président ou de l'administrateur délégatif. LE TITRE IV. -- L'Assemblée générale des membres.

 

 

 

Art. 18. L'Assemblée générale le pouvoir souverain de l'association a été composé et de tous membres actifs qui ont satisfait aux obligations statutaires. Elle doit notamment : les administrateurs nommer ou licencier de même que leur nombre déterminer ; les factures et les budgets approuver annuellement ou rejeter ; par l'approbation des factures par l'Assemblée générale, il est accordé aux administrateurs ontheffing de leur responsabilité ; les statuts modifier moyennant l'observation de la législation existante ; l'association dissoudre ou fusionner. l'acceptation et l'exclusion des membres ; les pouvoirs et les compétences d'exercer qui ont été conférées sa explicite par la loi ou les statuts. Toutes autres compétences sont exercées par le conseil d'administration.

 

 

 

Art. 19. Les décisions de l'Assemblée générale sont prises auprès de la majorité ordinaire des voix de la personne présente ou les membres actifs représentés, sauf ce que suit ci-après. En cas de parité des voix, le président de la réunion décide.

 

 

 

Art. 20. En cas de la modification de statut, de la dissolution ou de fusion de l'association, les décisions peuvent être prises seulement auprès d'une majorité de quatre cinquièmes des voix inzover à la réunion les deux tiers des membres présentes être. Les membres qui retenus lors du vote sont considérés en tant que absent. Si les deux tiers des membres ne sont pas représentés présente ou à la première réunion peuvent une deuxième réunion être convoqués qui peut décider valablement auprès d'une majorité de deux tiers des voix lesquelles aussi le nombre de présente ou les membres représentés est. En vertu de l'article, juge et l'article vingt de la loi du vingt-sept juins dix-neuf cent dix-neuf vingt et un, cette dernière décision en le tribunal civil doit être ratifié.

 

 

 

Art. 21. L'Assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration chaque fois que le but ou l'intérêt de l'association exigent une chose pareille. On doit convoquer au moins une fois eux par an dans le courant du mois avril pour l'approbation des factures et du budget et de la politique des administrateurs. Les administrateurs sont en outre l'Assemblée générale oblige de convoquer chaque fois que des membres actifs pour cette raison demander du moins un/cinquième, et bien au sein d'un mois après introduire telle requête auprès du conseil. Lui les membres actifs doivent être évoqués au moins cinq jours pour la réunion. Ceci se fait verbalement avec la délivrance de l'ordre du jour, ou lors de la lettre ordinaire qui mentionne l'ordre du jour. Les réunions se passent dans le siège ou à l'endroit qui a été mentionné dans la vocation.

 

 

 

Art. 22. La réunion est présidée par le président du conseil d'administration et lors de son absence par le vice-président, si il a été nommé, ou par l'administrateur présent aîné. Le président indique son secrétaire et à deux stemopnemers. Lui les membres associés disposent dans la réunion d'un voix. Chaque membre peut se laisser représenter à la réunion par un autre membre munir d'une procuration par écrit dont la forme est prescrite par la lettre d'évocation. Personne ne peut représenter plus d'un donneur de charge. Au sujet des sujets qui ne peuvent pas prévenir non-valablement à moins qu'à l'ordre du jour être votés, moyennant l'autorisation du conseil d'administration.

 

 

 

Art. 23. Les décisions de l'Assemblée générale enregistrer dans un registre des procès-verbal qui sont signés par le président et un administrateur. Ce registre est gardé sur le siège social où tous membres peuvent prendre sans le déplacement la compulsation de. Tous membres ou les tiers qui font apparaître d'un intérêt pu les extraits demandent signés par le président et le secrétaire. Le TITRE V. -- Le budget, les factures.

 

 

 

Art. 24. L'exercice de l'association marche de janvier jusqu'au trente et un décembres. Avec la fin de chaque exercice, par le conseil d'administration, les factures sont fermer de l'an déroulé et du budget de l'an prochain fait. Tous les deux sont soumis pour l'approbation à l'Assemblée générale ordinaire suivante. Les revenus de l'association existent : a) les contributions éventuelles des membres soutenants ; b) les contributions destinées jusqu'couvrir les frais d'administration ; c) éventuellement les subventions et les libéralités, legs, ou les revenus de toute nature qui seraient obtenus par lui.

 

 

 

Art. 25. Le solde favorable (excédent des revenus sur les dépenses) est transféré au fonds de réserve. Il doit affirmer l'association en mesure se couvrir contre risico' ; s qui elle marche en conséquence de l'accomplissement des missions qui il a été confiées et jusqu'à la réalisation de son but social. Il peut en aucun cas comme des dividendes ou il est versé différemment aux membres. LE TITRE VI. -- La fusion, la dissolution, l'acquittement Art. 26. En conséquence d'une décision de l'Assemblée générale, l'association peut fusionner avec d'autres associations similaires. Les sections peuvent être créées lors de la décision du conseil d'administration qui déterminera les modalités de l'organisation et le fonctionnement en accord avec l'article quatre.

 

 

 

Art. 27. L'Assemblée générale exprime les le dissolution de l'association de la manière indiquée à l'article vingt. Elle détermine également les modalités de l'acquittement, indique un ou plusieurs liquidateurs, détermine leur compétence et gebeurlijk leur compensation.

 

 

 

Art. 28. En cas de dissolution, soit volontaire, soit juridiquement, après régler les dettes et apurer les charges, l'utilisation de l'aktief social résiduel, net, il est déterminé par l'Assemblée générale qui sera convoquée pour cela par les liquidateurs.

 

 

 

Art. 29. Pour tout, il est référé ce qui n'a pas été prévoir dans les statuts présents, à la loi du vingt-sept juins dix-neuf cent dix-neuf vingt et un concernant les associations sans but lucratif. La disposition transitoire Tous fondateurs précités se sont réunis et doivent ont été décidés avec l'unanimité engager en tant que conducteurs : 1. Monsieur RATIAU, Michel ; 2. Le Mme ZERBO, Mamina ; 3. Monsieur ROGER, Valéry ; 4. Le Mme HAEGEMAN, Danielle, eux précité qui accepte. Les conducteurs se sont réunis ensuite et ont été indiqués et ont été engagés jusqu': Président administrateur délégatif : monsieur RATIAU, précité. Vice-président : Le Mme HAEGEMAN, précité. Secrétaire : Le Mme ZERBO, précité. Trésorier : monsieur ROGER, Valéry, précité. Kasterlee (Lichtaart), LE 17 avril 1999. (suivre les signatures.) Enregistrés bladen, aucun envoi, ne jugent à Herentals. (enregistrement I), le 20 avril 1999. Le livre 6/7 feuilles 69 la branche 22. Recevoir mille francs (F 1000). (Get.) etc. J. Aerts, principal l'inspecteur.